top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bi-pure

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt; 

Identiteit ondernemer:

Bi-pure

Postadres: Lage Morsweg 27, 2332 XA Leiden

Bezoekadres: Lippe-Biesterfeldstraat 25, 2713AM Zoetermeer

Telefoonnummer: 0624912117

E-mailadres: bianca@bi-pure.nl

KvK-nummer: 81366140

BTW-identificatienummer: NL003557722B81

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

2.    Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.    Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

4.    Tijdens de behandeling kan de consument aanvullingen op de behandeling nemen waarbij ook hier vooraf zal worden aangegeven over de ter zake geldende prijs.

5.    De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de consument voordat de overeenkomst tot stand komt. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

6.    Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na schriftelijke toestemming van betreffende ouder/verzorger of na telefonisch contact. Bij het intakegesprek dient ook één van de ouders/verzorger aanwezig te zijn.

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer

1.    De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2.    De ondernemer ligt de consument in over de aard en de omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraag de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3.    De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende werk- en regelgeving en stand der techniek.

4.    De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1.    De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2.    De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

3.    Het is de verantwoording van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod gemeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 7 – De prijs

1.    De prijs van het aanbod zal door de ondernemer duidelijk worden aangegeven en omschreven op de website van Bi-pure. De prijs zal op verzoek van de consument door de ondernemer ter beschikking worden gesteld voor het aangaan van de overeenkomst.

2.    De ondernemer houdt zich het recht voor om de prijzen naar zijn inzien aan te passen en zal dit dan ook onder de voorwaarden van lid 1 kenbaar maken.

3.    De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4.    Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 8 – Afspraken maken en annuleren

1.    Een afspraak geldt als een overeenkomst tot het leveren van producten en/of diensten.

2.    De ondernemer behoudt zich het recht voor de afspraak te verzetten in geval van overmacht. De consument kan zich op dat moment niet beroepen op een eventuele vergoeding. De overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

3.    De ondernemer zal indien mogelijk via een sms of e-mail bericht de consument herinneren aan de gemaakte afspraak.

4.    Indien de consument wenst de afspraak te annuleren of te verplaatsen dient dit ten laatste onverwijld minimaal 24 uur voor de afspraak te gebeuren.

5.    Indien de consument verzuimt tijdig te annuleren of op de afgesproken datum en tijd te verschijnen behoudt de ondernemer zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor gederfde inkomsten ten hoogte van maximaal het bedrag dat met de gemoeide afspraak was overeengekomen. Voor het niet tijdig annuleren van of het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd voor een intake geldt een vergoeding van € 45,-.

6.    De onder lid 5 genoemde omstandigheden gelden niet indien de consument zich beroept op overmacht. Deze overmacht dient dan wel aannemelijk gemaakt te worden.

7.    Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de ondernemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

8.    Bij afspraken die een aaneengesloten duur van twee uur overstijgen behoudt de ondernemer zich het recht voor om 10% aanbetaling te vragen van het totaalbedrag van de behandeling voor het risico van gederfde inkomsten bij niet op komen dagen.

Artikel 9 - Retourneren van bestellingen

> Stap 1 – Retour/ruilen aanmelden 
Stuur een e-mail naar bianca@bi-pure.nl. Vermeld hierin je ordernummer, de producten die terugkomen en de reden van retour. Wil je een product ruilen? Vermeld dit dan ook in je retouraanmelding. Wij zullen het product voor je reserveren mits er voorraad is en bij ontvangst van retour opnieuw toesturen.

> Stap 2 – Retour opsturen
De items dienen binnen 7 dagen na ontvangst ongeopend en in originele verpakking retour te zijn gekomen op het volgende adres:

Lage Morsweg 27,

2332 XA Leiden

> Stap 3 – Creditnota
Als het product aan onze voorwaarden voldoet zullen wij overgaan op terugbetaling van het aankoopbedrag. Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen zorgen wij dat je binnen 14 werkdagen een creditnota ontvangt en dat het geld terug wordt gestort op de rekening waarmee is betaald.

Wat zijn de retourvoorwaarden?

  • Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen

  • De artikelen moeten in originele staat verkeren inclusief verpakking

  • De artikelen mogen niet zijn gebruikt

Kan ik mijn bestelling retourneren in de salon?
Ja natuurlijk! Je mag je bestelling retourneren in de salon. Stuur een e-mail naar bianca@bi-pure.nl. Vermeld hierin je ordernummer en dat je de bestelling wilt retourneren in de salon. Het is handig om dit te combineren met een bezoek aan de salon als je een behandeling hebt geboekt anders graag hiervoor een aparte afspraak maken, aangezien we natuurlijk soms bezig zijn met een behandeling. Let op: wij geven geen geld terug, maar storten het geld binnen 14 dagen terug op de rekening waarmee is betaald.

Wat zijn de kosten voor retourneren?
Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de verzendmethode die je kiest. De reguliere pakketpost van PostNL is €6,95. Zonder bewijs van verzending met Track & Trace code worden zoekgeraakte retouren niet terugbetaald.

 

Artikel 10 – Betaling

1.    Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen met uitzondering van een creditcard.

2.    Indien door overmacht de consument niet in staat is tot betaling kan de ondernemer de consument de mogelijkheid geven het te betalen bedrag achteraf te voldoen. Dit dient dan wel te gebeuren binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Bij het in gebreke blijven heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

3.    Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling in 2 termijnen van vijftig procent van de totaalprijs. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende producten en/of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.    Een uitzondering op lid 3 wordt gevormd door het aangaan van een langdurige verplichting door de consument. Deze zogenaamde abonnementen of kuren bevatten vaak een korting op de geldende prijzen. Bij een tussentijdse beëindiging van het abonnement of kuur heeft de consument recht op teruggave van een bedrag van de niet genoten behandelingen. Hierbij houdt de ondernemer zich het recht voor de genoten korting op de geldende prijzen te verrekenen met het te restitueren bedrag. Deze regeling vervalt indien de consument de adviezen van de ondernemer omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de consument zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens en privacy

1.    De consument voorziet de ondernemer voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Zie voor meer informatie de privacy verklaring. 

2.    Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de consument.

3.    De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem.

4.    De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5.    Eigen persoons- en behandelgegevens zijn te allen tijde in te zien door de consument.

 

Artikel 12 – Geheimhouding

1.     Ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de ondernemer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1.    De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De ondernemer is hiervoor verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

2.    De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer gelede schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

3.    De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.    De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Artikel 14 – Klachten

1.    De consument zal klachten over een genoten behandeling of aangekocht product binnen 7 kalenderdagen schriftelijk dan wel elektronisch te melden bij de ondernemer.

2.    De ondernemer zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een termijn van uiterlijk 6 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3.    In geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient de consument de ondernemer binnen 24 uur op de hoogte te stellen. De ondernemer zal de consument hierna verzoeken binnen 24 uur naar de praktijk te komen of indien dit niet mogelijk is duidelijke foto’s elektronisch aan te leveren. Indien consument hieraan niet voldoet zal ondernemer geen passende oplossing kunnen bieden.

4.    Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

 

Artikel 15 – Geschillenregeling

1.    Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3.    Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4.    Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien een ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.    De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.    Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 16 – Garantie

De ondernemer geeft de consument tot 7 kalenderdagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

– de consument de adviezen van de ondernemer omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

– de consument de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– het product dusdanig is beschadigd of verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is.

Dit is uitsluitend te beoordelen door de ondernemer zelf.

 

Artikel 17 – Gedrag

1.    De consument behoort zich in en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het hele pand geldt een rookverbod.

2.    De behandelruimte is uitsluitend toegankelijk na toestemming van de ondernemer.

3.    Indien de consument, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de ondernemer het recht de consument de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 18 – Slotbepaling

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van de ondernemer: https://www.bi-pure.nl

bottom of page